Ota yhteyttä

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/ajankohtaista/viherpesua-vai-totta/

Viherpesua vai totta?

Onko ICT kestävän kehityksen pahis?

Digitalisaation merkitys kasvaa vääjäämättömästi ja samalla kasvaa ICT-alan energiankulutus ja vaikutukset päästömääriin. Mutta ICT-ala ei ole pelkästään hiilijalanjälkeään kasvattava pahis. Monet digitalisaation mukanaan tuomat palvelut ja ratkaisut edesauttavat kestävää kehitystä kasvattamalla työn tuottavuutta sekä luomalla energiaa säästäviä ja päästöjä vähentäviä ratkaisuja. ICT-alan ilmastovaikutuksia syntyy käytännössä seuraavista lähteistä:

 • ICT-alan omasta hiilijalanjäljestä
 • ICT-alan vaikutuksista muihin toimialoihin
 • ICT-hankinnoista

Ympäristövaikutusten mittaaminen ei ole kaikilta osin luotettavaa mm. datan osittaisen epäluotettavuuden sekä toimialamäärittelyihin ja elinkaaren aikaisen käytön huomioimiseen liittyvien epätäsmällisyyksien takia. On kuitenkin todettu, että ICT-tavaratuotannon päästöt ovat merkittävästi isompia kuin ICT-palvelutuotannon.

LÄHDE: ETLA:n raportti nro 121, Informaatiosektorin kasvihuonepäästöt toimitusketjussa, 2022.

IT voi edistää kestävää kehitystä monin tavoin

Omassa organisaatiossa ICT:n hiilijalanjälkeä voi pienentää sekä edistää kestävää kehitystä useilla keinoilla. Samalla tehostuvat myös työn tuottavuus ja toiminnan sujuvuus. Alla on lueteltu näistä keinoista keskeisimpiä:

 • Laitteiden elinkaarenhallinnan käytännöt kuntoon
  • Vakioidut, energiatehokkaat laitteet, joiden tuotanto ja toimitusketjut ovat tutkitusti ympäristöystävällisiä
  • Vanhojen energiaa syövien laitteiden poisto käytöstä
  • Laitteiden tehokas ja turvallinen kierrätys
 • Omista palvelimista ja palvelintiloista luopuminen siirtymällä pilvipalveluihin ja/tai hyödyntämällä konesaleihin keskittyneitä ympäristönäkökulmista huolehtivia palvelutoimittajia
 • Pilvipalveluiden optimointi
 • Fyysisten laitteiden, kuten tulostimien, vähentäminen ja korvaaminen tehokkailla tulostusratkaisuilla
 • Työnkulkujen automatisointi ja turhien työvaiheiden poistaminen esim. ns. low code-menetelmillä
 • Tiedon päivittämisen, haun ja hyödyntämisen parantaminen järjestelmäarkkitehtuuria kehittämällä.
 • Palvelujen ja toimintojen digitalisointi palvelu- ja työntekijäkokemuksen parantamiseksi

Käytännössä kaikki edellä mainitut kohdat ovat asioita, joiden tulisi olla joka tapauksessa IT-organisaation tiekartalla, jos niitä ei ole jo toteutettu. Näin ollen IT-kehitys kulkee käsi kädessä vihreyden ja kestävän kehityksen mukana ilman erillisiä toimenpiteitä.

Kansallisella tasolla panostetaan ICT:n vihreyteen

Valtioneuvosto on julkaissut ohjelman ”Ekologisesti kestävällä digitalisaatiolla ilmastotavoitteisiin – kuusi kohtaa ICT-alan hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja digiratkaisujen hyödyntämiseksi”. Ohjelman sisältö on kuvattu alla lyhyesti:

1. ICT-infran energiatehokkuus ylös ja hiilettömät sähkönlähteet käyttöön
Viestintäverkkojen energiatehokkuutta tulee parantaa. Investoinnit päästöttömään sähköntuotantoon vähentävät myös ICT-alan päästöjä. Datakeskusten ja muiden laitetilojen sivutuotteena syntyvää lämpöä on hyödynnettävä enenevässä määrin.

2. Datatalous
Datamäärän kasvaessa kasvaa sähkönkulutus. Vaikka infrastruktuuri ja laitteiden parantunut energiatehokkuus kehittyvät, tarvitaan myös ympäristönäkökulmien huomioimista ohjelmistojen ja palvelujen suunnittelussa. Ohjelmistojen vaatimissa prosessointitehoissa ja laitekapasiteeteissa on merkittäviä eroja.

3. ICT-laitteet huoltoon ja kiertoon
Kuluttajien tietoisuutta tuotetakuista ja ohjelmistopäivityksistä on lisättävä. Kierrätysmahdollisuuksia voidaan parantaa huoltopalveluilla niin yrityksissä kuin kuluttajien parissa. Suomessa käytetyt ICT-laitteet valmistetaan pääosin ulkomailla, siksi tuotannon kestävyyteen ja raaka-aineiden jäljitettävyyteen on kiinnitettävä huomiota.

4. Enemmän mittausta ja avointa tietoa ympäristövaikutuksista
ICT-alan kokonaisvaikutuksista on vaikea saada kokonaiskuvaa luotettavan datan puuttuessa. Esimerkiksi datakeskusten ja verkkojen energiankulutuksen tilastointia sekä päästövaikutusten seurantaa tarvitaan enemmän, kuten myös tietoa digiratkaisujen elinkaaren aikaisista vaikutuksista.

5. Kuluttajien tietoisuuden ja ilmastoystävällisten taitojen lisääminen

6. Uusien teknologioiden mahdollisuudet ja haasteet
Kehittyvät teknologiat, kuten tekoäly ja suurteholaskenta, mahdollistavat ilmasto- ja ympäristöystävällisyyttä. Tätä varten tarvitaan sekä tutkimusta että teknologian kehittämistä ympäristönäkökulmista.

LÄHDE: www.valtioneuvosto.fi

Keskustellaanko lisää ICT-ympäristönne kestävästä kehityksestä?

Ota yhteyttä sales@prog-it.net tai puhelimitse 010 8327202.